Les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual

Què són les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual? Les entitats de gestió són entitats sense ànim de lucre que tenen per objectiu la gestió de drets d'explotació o altres de caràcter patrimonial, per compte i interès de diversos autors o altres titulars de drets de propietat intel·lectual.
Aquestes entitats, que a Espanya s'han constituït com a associacions de titulars de drets de propietat intel·lectual (autors, artistes, productors, etc.), han de tenir l'autorització del Ministeri de d'Educació, Cultura i Esport per funcionar com a tal.

Quantes entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual hi ha? Fins avui, el Ministeri de d'Educació, Cultura i Esport ha autoritzat vuit entitats de gestió, que representen els següents titulars de drets:
D'autors: SGAE (Societat General d'Autors i Editors), CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics), VEGAP (Visual Entitat de Gestió d'Artistes Plàstics), DAMA (Drets d'Autor de Mitjans Audiovisuals).
D'artistes intèrprets o executants: AIE (Artistes, Intèrprets o Executants, Societat de Gestió d'Espanya), AISGE (Artistes Intèrprets, Societat de Gestió).
De productors: AGEDI (Associació de Gestió de Drets Intel·lectuals), EGEDA (Entitat de Gestió de Drets dels Productors Audiovisuals).

Per a què serveixen les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual? Amb l'establiment i funcionament de les entitats de gestió es garanteix una explotació eficaç de les obres i prestacions protegides en benefici dels seus titulars i dels usuaris. Dels titulars perquè aquests tenen assegurat el control de l'ús de les seves obres tant a Espanya com a l'estranger (això últim en virtut dels acords de reciprocitat que subscriuen amb les entitats de gestió estrangeres); i dels usuaris perquè aquests, si acudeixen a les entitats de gestió, tenen assegurat, en els supòsits d'usos massius d'obres i prestacions, l'ús pacífic del repertori mundial representat per aquestes entitats.

Les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual són privades o públiques? En la seva organització i funcionament les entitats de gestió, com a ens privats que són, funcionen amb total autonomia i estan només subjectes al compliment de les normes de l'ordenació jurídica i en particular al que disposa la Llei de propietat intel·lectual.

Com exerceixen les seves funcions les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual?  Per gestionar els drets que els estatuts li tenen encomanats, les entitats de gestió concedeixen als usuaris autoritzacions no exclusives per utilitzar els drets dels col·lectius de titulars que representen a canvi d'una contraprestació econòmica.
La determinació de les contraprestacions econòmiques que els usuaris han d'abonar a les entitats de gestió per les autoritzacions que reben, les fixen les entitats mitjançant l'establiment de les tarifes generals que no estan subjectes a l'aprovació prèvia o posterior del Ministeri de d'Educació, Cultura i Esport, sense perjudici de l'obligació de negociar les tarifes amb associacions d'usuaris que vulguin utilitzar els drets que tenen encomanats per a la seva gestió.
Les quantitats recaptades són abonades als seus legítims titulars amb descompte previ d'uns percentatges variables destinats a atendre les despeses generades per prestar aquests serveis.
A més d'atendre la seva finalitat de gestionar drets, les entitats, per imposició legal, presten uns serveis assistencials, formatius i promocionals als col·lectius de titulars que representen .

Per què he de pagar en alguns casos més d'una entitat de gestió per l'ús d'obres o prestacions protegides (enregistraments musicals, audiovisuals, etc.)? Les entitats de gestió són entitats sense ànim de lucre que tenen per objectiu la gestió de drets d'explotació o altres de caràcter patrimonial, per compte i interès de diversos autors o altres titulars de drets de propietat intel·lectual.
Amb aquesta finalitat, han estat autoritzades fins avui pel Ministeri de d'Educació, Cultura i Esport vuit entitats de gestió:
D'autors: SGAE (Societat General d'Autors i Editors), CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics), VEGAP (Visual Entitat de Gestió d'Artistes Plàstics), DAMA (Drets d'Autor de Mitjans Audiovisuals).
D'artistes intèrprets o executants: AIE (Artistes Intèrprets o Executants, Societat de Gestió d'Espanya), AISGE (Artistes Intèrprets, Societat de Gestió).
De productors: AGEDI (Associació de Gestió de Drets Intel·lectuals), EGEDA (Entitat de Gestió de Drets dels Productors Audiovisuals).
Els drets de propietat intel·lectual, que corresponen als autors, als artistes intèrprets o executants, als productors fonogràfics o audiovisuals i a altres titulars, es caracteritzen per la seva independència i compatibilitat. La compatibilitat permet que sobre un suport (CD o casset) que conté, per exemple, un enregistrament exclusivament sonor (fonograma), els drets d'explotació reconeguts per la nostra llei coexisteixin o convergeixin amb diferents titulars, així trobem els drets de l'autor de la lletra i la música, de l'intèrpret vocalista o executant dels instruments musicals i els del productor de l'enregistrament, que és aquell sota la iniciativa i responsabilitat del qual es du a terme l'enregistrament.
Aquesta varietat de titulars de drets presents en determinades explotacions d'obres i prestacions protegides (cançons, film, etc.) contingudes en un suport determinat (CD, DVD), es tradueix en la intervenció de les respectives entitats de gestió que tenen encomanades la gestió dels drets d'explotació.
Així, doncs, si fem ús de l'enregistrament musical contingut en un suport (CD o casset), per exemple, per ambientar o amenitzar un establiment, és a dir, comunicar al públic el contingut de l'enregistrament, estarem utilitzant els drets que la llei ha reconegut als diferents titulars. I si aquests titulars n'han encomanant la gestió, bé voluntàriament o per disposició legal a les entitats de gestió, necessàriament haurem d'acudir a cada una d'aquestes per sol·licitar l'autorització per usar els drets que gestionen i pagar el preu que fixin mitjançant les seves tarifes.
 

Documents relacionats


Documentos Relacionados

© Ministerio de Cultura y Deporte

Logotipo W3C/WAI doble A (WCAG 1.0) Este documento es valido XHTML 1.0 Strict Este documento CSS es valido

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar una mejor experiencia de navegación. Si continúa navegando se considera que acepta nuestra política de cookies

  • Entendido